Tájékoztató:

Nagyacsádi Helyi Választási Bizottság választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  160.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján a  jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással állapítja meg. Sorsolás időpontja 2019. 09.09. (hétfő) 16 óra 15 perc, helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltség, 8521 Nagyacsád, Deák F u. 1-3.


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

mint a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

06 89 348 002; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyiratszám: Ng/…………../2019 Tárgy: Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községek Helyi Választási Iroda vezetőjeként a Képviselő-testületek tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemenesszentpéter Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választás szerint telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint: A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  • 100 lakosig 2 fő,

  • 1000 lakosig 4 fő,

  • 5000 lakosig 6 fő,

  • 10 000 lakosig 8 fő.

Békás lakosságszáma: 204 fő

Kemeneshőgyész lakosságszáma: 484 fő

Kemenesszentpéter lakosságszáma: 603 fő

Magyargencs lakosságszáma: 493 fő

Mezőlak lakosságszáma: 997 fő

Nagyacsád lakosságszáma: 657 fő

Nemesgörzsöny lakosságszáma: 658 fő.A határozat közzétételének módja Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségeinek hirdetőtáblán történő közzététel, valamint a Községek honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ára, valamint 4. § c) pontjára.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1), 2010. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. § (2) bekezdése tartalmazza.

Nemesgörzsöny, 2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

Közzététel napja:

2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

 2017.10.10. 

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELET
készítésének előzetes tájékoztatási szakaszához.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - törvényi kötelezettség teljesítése miatt - az Önkormányzat Képviselő-testülete településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítéséről határozott. A készülő dokumentumok előkészítési fázisában adat- és információgyűjtési céllal

KÖZMEGHALLGATÁST (LAKOSSÁGI FÓRUMOT)

hívunk össze 2017. október 25. napra 17,00 órára

a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltségére (8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3.),

melyen tájékoztatást adunk a kézikönyvvel, és a rendelettel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017. 11.06.-ig írásban papír alapon a hivatal címére vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre eljuttatva.

 

 


 

Nagyacsád község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontja szerint az önkormányzat a lakókörnyezet állapotáról évente legalább egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A környezetvédelmi törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezetvédelem kiterjed a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmére, veszélyes anyagok és technológiák, sugárzások kezelésére, hulladék és zaj- és rezgésvédelemre.

 A környezetvédelem érdekében a települési önkormányzatok környezetvédelmi programot készítenek, amely tartalmazza a települési környezet tisztasága, csapadékvíz elvezetés, a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás, a kommunális hulladékkezelés, légszennyezés, zaj és rezgésvédelem, helyi közlekedésszervezés, ivóvízellátás, energiagazdálkodás, zöldterület-gazdálkodás és a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és előírásait.

Nagyacsád tekintetében a felsorolt feladatokról az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot:

Települési környezet tisztasága:

Ez minden nagyacsádi lakos, illetve itt ingatlantulajdonnal rendelkező közös feladata.

Rendeletünk szerint a telkek előtti járdák és árkok tisztántartása a telektulajdonos feladata.

Az önkormányzat az idei évben a lakosságot segíteni tudta ebben a kérdésben a közcélú foglalkoztatottak bevonásával.

Csapadékvíz elvezetés

Tervezzük azon utcák csapadékvíz elvezetését, ahol ez nem teljesen megoldott. Ezt pályázati forrásokból kívánjuk megoldani, mely lehetőségét keressük.

Szennyvíz

Nagyon aktuális a téma, talán mindenki számára ismert a helyzet. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító kiépült községünkben. Túl vagyunk a próbaüzemen. A Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a rendszert. Jelenleg az ingatlanok … %-a kötött rá a rendszerre, ami jónak mondható, de kérjük a lakosság eddig mutatott pozitív hozzáállását. Szerződési kötelezettség is van a rákötések számára vonatkozóan és mindenki számára fontosnak kell, hogy legyen a környezete állapotának megóvása.

Hulladékkezelés

A háztartási hulladék szállítása megoldott, a Győri Kommunális Szolgáltató jó színvonalon végzi a tevékenységet. A hulladékudvar és a szelektív hulladékgyűjtés rendszere is kiépült.

Légszennyezés, zaj- és rezgésvédelem:

Jelenleg ilyen problémák településünket nem érintik.

Helyi közlekedésszervezés

A helyközi járatok száma és időbeni eloszlása megfelelő, alkalmazkodik a munkába és iskolába járáshoz.

Ivóvízellátás

Az ivóvíz minősége jó községünkben. A Bakonykarszt honlapján megtekinthetőek az adatok és látható, hogy minden érték az előírt határérték alatt van. A víz minőségét szakemberek folyamatosan figyelik.

Energiagazdálkodás

A családok többsége fával fűt, a gázenergia a községi lakosok egyre nagyobb számára szinte megfizethetetlen. Az energiatakarékoskodás mindenki érdeke.

Zöldterület-gazdálkodás

Községekben ennek jelentősége nincs, a mi falunkban is magas a zöldterületek aránya.

Évről évre nagy gondot okoz közterületeink rendben tartása, a kaszálás, fűnyírás, gyomtalanítás.

Virágok, fák, díszfák ültetésével kívánjuk hangulatosabbá tenni a faluképet.

A környezetvédelmi feladatok nagy terheket rónak a községre, továbbá ezek mindegyikének megoldása hatalmas költségvetési terhet jelent. A feladatok megoldásán dolgozunk, pályázatok benyújtásával, az önerő előteremtésével.

 

Nagyacsád, 2012. december 12.                              Szalóky Nándor Polgármester

Friss hírek

A friss hírek ezentúl Nagyacsád Önkormányzat facebook oldalán lesznek láthatóak.

 

facebook

 

Gyereknap 2018.

széch2020

112

 

 

Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az

Látogatói statisztika

1040691
Mai napon:
Tegnap:
Ezen a héten:
Előző héten:
Ebben a hónapban:
Előző hónapban:
311
951
5506
926863
20465
24180

Az Ön IP címe: 100.26.182.28
2019-09-21 06:37
JSN Artista is designed by JoomlaShine.com